Privacy

CompenseerCollegegeldNU is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

E-mail: info@compenseercollegegeld.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken

CompenseerCollegegeldNU verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Opleiding en opleidingsniveau
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Bijzondere persoonsgegevens

CompenseerCollegegeldNU verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, dit zijn gegevens die extra door de wet worden beschermd.

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze online-pagina’s ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@compenseercollegegeld.nu , dan verwijderen wij deze informatie binnen een half jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CompenseerCollegegeldNU verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om ons ervan te verzekeren dat elk individu onze enquête maar een keer invult, om zo te voorkomen dat onze onderzoeksresultaten gekleurd worden door een of enkele deelnemers die hem meerdere keren invullen.
  • Om een overzicht te krijgen van de opleidingen en opleidingsniveaus waarop de problemen waar we naar vragen het meest spelen.
  • Om respondenten op de hoogte te houden van de uitkomsten van de enquête en verdere acties (e- mailadressen).
  • Om respondenten te kunnen contacteren over hun ervaringen en aankomende acties (telefoonnummers).

CompenseerCollegegeldNU verzamelt persoonsgegevens direct bij jou, nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven. Door deze gegevens aan ons te verstrekken, ga je ermee akkoord dat we deze gegevens verzamelen en verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming

CompenseerCollegegeldNU neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CompenseercollegegeldNU) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CompenseerCollegegeldNU bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

1 van 3

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden

Voor- en achternaam

De kortste termijn van de volgende termijnen: a. Tot drie maanden nadat de resultaten van de enquête bekend zijn of

b. Tot zes maanden na het invullen van de enquête.

Voor- en achternaam worden verzameld om te waarborgen dat de enquête slechts één keer door elke respondent wordt ingevuld, opdat de uitkomsten hiervan niet worden gekleurd door één of enkele fanatieke respondenten. Het is daarom nodig deze persoonsgegevens voor de aangegeven termijnen te bewaren.

Opleiding en opleidingsniveau

De kortste termijn van de volgende termijnen: a. Tot drie maanden nadat de resultaten van de enquête bekend zijn of

b. Tot zes maanden na het invullen van de enquête.

Hierna worden deze resultaten geanonimiseerd bewaard (dus zonder voor- en achternaam, telefoonnummer of e-mailadres)

De opleiding en het opleidingsniveau van respondenten worden verzameld om zo een beeld te kunnen vormen van de opleidingen en opleidingsniveaus waarop de problemen veroorzaakt door COVID-19 het meest spelen.

Telefoonnummer

De kortste termijn van de volgende termijnen: a. Tot drie maanden nadat de laatste actie van CompenseerCollegegeldNU is georganiseerd of

b. Tot zes maanden na het invullen van de enquête.

Deze termijn kan na uitdrukkelijke, schriftelijke instemming van respondenten worden verlengd met drie maanden.

Telefoonnummers worden verzameld om contact op te kunnen nemen met respondenten met betrekking tot acties die volgen uit de uitkomsten van de enquête van CompenseerCollegegeldNU. In verband met de voorbereiding van acties die langer dan 3 maanden kan duren, kan er gevraagd worden om schriftelijke toestemming om de gegevens langer te bewaren. Indien die uitblijft, worden de betreffende gegevens alsnog verwijderd.

E-mailadres

De kortste termijn van de volgende termijnen: a. Tot drie maanden nadat de laatste actie van CompenseerCollegegeldNU is georganiseerd of

b. Tot zes maanden na het invullen van de enquête.

Deze termijn kan na uitdrukkelijke, schriftelijke instemming van respondenten worden verlengd met drie maanden.

E-mailadressen worden verzameld om respondenten op de hoogte te houden van de uitkomsten van de enquête en om contact op te kunnen nemen met respondenten met betrekking tot acties die volgen uit de uitkomsten van de enquête van CompenseerCollegegeldNU. In verband met de voorbereiding van acties die langer dan 3 maanden kan duren, kan er gevraagd worden om schriftelijke toestemming om de gegevens langer te bewaren. Indien die uitblijft, worden de betreffende gegevens alsnog verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

CompenseerCollegegeldNU verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op de sociale media en nieuwsbrieven van CompenseerCollegegeldNU kunnen links opgenomen zijn naar andere websites die niet tot CompenseerCollegegeldNU behoren. CompenseerCollegegeldNU maakt ook gebruik van platformen en diensten van derden, zoals (maar niet beperkt tot) Facebook en Google. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij raden aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens gebruik te maken van deze websites.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CompenseerCollegegeldNU gebruikt geen cookies. Het kan wel zijn dat derden, van wiens diensten wij gebruik maken, deze wel gebruiken. Lees daarom ook hun privacyverklaring door, voordat je hun diensten gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CompenseerCollegegeldNU en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@compenseercollegegeld.nu .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

CompenseerCollegegeldNU wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CompenseerCollegegeldNU neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gawan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@compenseercollegegeld.nu .